• Nederlands
 • English
HOF Kabelfabriek
Ziel 1
4704RS Roosendaal
Send us a e-mail
info@hofkabelfabriek.com
Need assistance?
+31 (0)165 - 563 300

Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Sales conditions

1. ALGEMENE BEPALINGEN.

Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en alle door ons gedane aanbiedingen, zulks met uitsluiting van alle voorwaarden door kopers of anderen op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren, nota’s etc. gesteld en/of ergens gedeponeerd. Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever onze verkoopvoorwaarden. Op verzoek sturen wij u deze toe.

2. AANBIEDINGEN.

Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Orders binden ons eerst door en na schriftelijke aanvaarding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Iedere aanbieding moet als een geheel worden beschouwd. De geldigheidsduur van onze offertes is één maand na aanbieding.

3. OVEREENKOMST

Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van de orderbevestiging of op de dag van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

4. PRIJZEN.

Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende monetaire verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta, invoerrechten, belastingen en andere heffingen. Indien A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV met de koper een bepaalde prijs is overeenkomen, is A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingrechtelijke karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kostprijsbepalende factoren. Kleine orderkosten worden in rekening gebracht bij orders onder de € 120,- en € 250,- netto.

5. EMBALLAGE.

In het algemeen zal onze kabel wordt geleverd op ringen of op zgn. WWH’s (wegwerp haspels). Prijzen zijn inclusief deze verpakking. Bij andere dan hierboven genoemde verpakkingen, welke speciaal zijn aangevraagd, wordt de prijs hiervan op onze aanbieding vermeld.

6. LEVERTIJD.

De levertijd gaat in, nadat de order door ons schriftelijk of per email is aanvaard en nadat alle voor de uitvoering nodige gegevens door ons van de koper zijn ontvangen. De door ons opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en kunnen derhalve niet als bindend worden beschouwd. Zodra de op de order betrekking hebbende zaken ter verzending in onze fabriek gereed liggen en de koper hiervan in kennis is gesteld, gelden de zaken ten aanzien van de levertijd als geleverd. De betreffende levertermijnen zijn uitsluitend indicatief en nimmer als fatale termijn te beschouwen. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding, opschorting respectievelijk ontbinding van de gesloten overeenkomst. Annulering van hetzij geheel hetzij gedeelte van een verleende opdracht behoeft uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV. Alle reeds gemaakte kosten waaronder begrepen die uit hoofde van arbeid alsmede de met de annulering verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te facturen. Deellevering op verzoek van de klant onder de € 250,– netto zullen niet franco geleverd worden.

7. MATEN, GEWICHTEN, LENGTES EN TECHNISCHE GEGEVENS.

De algemene informatie in onze vrijblijvende offerte, zoals elektrische gegevens, afmetingen, maten, gewichten, lengtes en technische gegevens (inclusief technisch specificatieblad) worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De feitelijke waarden kunnen echter afwijken. Voorkomende afwijkingen inzake bestelde en geleverde lengtes kunnen oplopen van plus tot min 10%.

8. VERVOER.

De zaken reizen op risico van de koper. Zendingen binnen Nederland boven € 250,- excl. btw zijn franco huis. Bij zendingen tot € 250,- excl. btw, zijn de prijzen af fabriek. Kosten van verzendingen per pakketpost, expresse, of in het algemeen met een snellere vervoersgelegenheid dan de ons normale, zijn te allen tijde voor rekening van de koper.

9. PLAATS VAN LEVERING EN RISICO-OVERGANG.

Wij leveren af fabriek, ongeacht welk verkoopbeding is gemaakt, het teniet gaan en van beschadiging der zaken geschiedt geheel voor rekening en risico van de koper; de koper dient voor een eventuele verzekering zelf in te staan, ook in geval franco word geleverd. Van deze clausule kan uitsluitend worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk door de A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV is bevestigd.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

De door A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV geleverde zaken blijven het eigendom van A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

Door A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houder weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. De koper verplicht zich op het eerste verzoek van A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV:  de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing, waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering indien gevraagd ter inzage te geven;

 • alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan A. van der Hof’s Draad-& Kabelfabriek BV op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij wederverkoop van onder eigendomsvoorbehoud door A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV de geleverde zaken verkrijgt, te verpanden op de wijze zoals die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van A. van der Hof’s Draad-& Kabelfabriek BV;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan iedere redelijke maatregelen die A. van der Hof’s Draad-& Kabelfabriek BV ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

11. KLACHTEN.

Eventuele beschadiging, al of niet tijdens transport, of een gesteld manco bij aflevering, dient op het betreffende vervoerbewijs resp. geleidepapieren te worden aangetekend. Koper dient de zaken prompt te controleren, op kwaliteit en hij dient te controleren of het geleverde aan de door hem gevraagde specificatie voldoet. Indien binnen veertien dagen na levering der zaken door ons daarover geen schriftelijke klachten zijn ontvangen, worden de zaken geacht te zijn gekeurd en geaccepteerd. Deze periode van veertien dagen kan alleen in onderling overleg, hetgeen schriftelijk zal worden bevestigd, worden verlengd.

Zaken worden door ons voor aflevering op kwaliteit en gevraagde specificatie gecontroleerd. Indien de koper bij de bestelling om keuringsrapporten, bij aflevering mee te zenden, vraagt verstrekken wij deze. Indien klachten gegrond blijken, zijn wij na terugontvangst van de zaken, bereid tot herlevering van de zaken, zonder prijsverhoging. Alle verdergaande vorderingen, in verband met klachten, of voortvloeiende uit manco, uit verkeerde levering, of anderszins, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Voor eventuele herlevering moet ons daarvoor de naar onze mening nodige tijd worden gegeven. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade tenzij dit strijd zou opleveren met enigerlei wettelijke bepaling en tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

12. GARANTIE.

A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV garandeert dat de door haar geleverde kabels vrij zijn van ontwerp-, materiaal-, en fabricagefouten gedurende een periode van drie maanden na levering. De garantie geldt niet voor haspels. Na het verstrijken van deze termijn kan geen beroep meer worden gedaan op de door A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV gegeven garantie.

Indien de kabel een ontwerp-, materiaal-, of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV gedurende drie maanden na levering aansprakelijk voor niet meer dan het factuurbedrag. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onjuiste en/of onoordeelkundige behandeling.

13. BETALING.

Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder korting of compensatie, of binnen acht dagen na factuurdatum min 1% betalingskorting excl. BTW. Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ( art.6.119a en art. 6.120 lid 2) ten bedrage van minimaal 1% per maand waarbij een gedeeltelijke maand voor een gehele maand wordt gerekend. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een percentage van 15% en worden berekend over de openstaande hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,00 tenzij enige wettelijke bepaling zich daartegen verzet. Verkoper is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan. Verkoper is gerechtigd alle vorderingen op koper te verrekenen met iedere schuld die verkoper aan koper mocht hebben. Door de koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door verkoper gemaakte buitengerechtelijke kosten en strekken vervolgens in mindering op de oudste openstaande facturen.

14. OVERMACHT.

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV zijn toe te rekenen.

Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:

 • stakingen in andere bedrijven dan die van A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV,
 • wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV,
 • een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
 • niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan A. van der Hof’s Draad-& Kabelfabriek BV afhankelijk is,
 • algemene vervoersproblemen, brand,
 • machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij in onze eigen fabriek of in die van onze toeleveranciers,
 • oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, storm & devaluatie.

A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV niet mogelijk is langer duurt dan zes weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

15. AFWIJKINGEN.

Aanbiedingen en/of andere toezeggingen van reizigers, vertegenwoordigers of ander personeel, zijn slechts bindend voor ons, indien deze schriftelijk door ons worden bevestigd. In gevallen, waarin van bepalingen van de verkoopvoorwaarden is afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht. Voor het geval de verkoopvoorwaarden zijn vertaald, prevaleert in geval van onduidelijkheid of verschil in uitleg, de Nederlandse uitleg.

16. ONTBINDING.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is A. van der Hof’s Draad- & Kabelfabriek BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

17. BEVOEGDE RECHTER.

Op alle door verkoper gedane offertes en op alle door haar aangegane overeenkomsten, de uitvoering daarvan inbegrepen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht al naar gelang de absolute bevoegdheid, door de rechtbank respectievelijk het kantongerecht te Rotterdam zijnde de statutaire vestigingsplaats van verkoper.